УСЛОВИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. ОСНОВНИ РАЗПОРЕДБИ

Администратор на личните данни съгласно чл. 4 параграф 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни(наричан по-долу "ОРЗД") е дружество Elanor spol. s r.o. Ид.№ 15887219 със седалище BB Centrum Brumlovka, Jemnická 1138/1 140 00 Praha 4 (наричано по-долу „администратор”).

Данни за контакт с администратора:

Адрес: бул. Дондуков № 82-82A, ет. 6, 1504 София, България
Имейл: JLIB_HTML_CLOAKING
Телефон: +359 2 944 60 97

Под лични данни се разбира всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано; физическо лице, което може да бъде идентифицирано е лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Администраторът не е назначил длъжностно лице за защита на данните.

II. ИЗТОЧНИЦИ И КАТЕГОРИИ НА ОБРАБОТВАНИ ЛИЧНИ ДАННИ

Администраторът обработва лични данни, която сте му предоставили, или лични данни, която администраторът е получил за изпълнение на Вашата поръчка. Администраторът обработва Вашите данни за идентификация и контакт и данните, необходими за изпълнение на договора.

III. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, ПРИЧИНА И ЦЕЛ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни на Клиента (ако той е физическо лице) се обработват от Дружеството като администратор на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (наричан по-долу "ОРЗД").
Личните данни се обработват на правно основание и за целите на изпълнение на договора, сключен съгласно Общите търговски условия и за изпълнение на законовите задължения на администратора, по-специално въз основа на законодателство, регулиращо данъчните регистри и счетоводството.

Личните данни винаги се обработват само за времето, необходимо за постигане на целта, за която се обработват, по-специално за срока на договорните отношения. След изтичане на този срок Администраторът е оправомощен да обработва само личните данни на Клиента (ако той е физическо лице) на правно основание и за целите на защита на законните му интереси при евентуален правен спор по искове, произтичащи от договорните отношения.
Предоставянето на лични данни е изискване, което трябва да бъде отразено в договора, сключен съгласно Общите търговски условия, и също така е законово изискване. Клиентът не е длъжен да предостави личните си данни, ако обаче те не бъдат предоставени, не би могъл да бъде сключен договор с него и да изпълнени бъдат законовите задължения на Дружеството.

При обработка на лични данни няма да бъде използвано автоматизирано вземане на решения, включително профилиране. Във връзка с обработваните данни клиентът има следните права: право на достъп до лични данни съгласно чл. 15 от ОРЗД, право на коригиране на неточни лични данни съгласно чл. 16 от ОРЗД, право на заличаване на личните данни съгласно чл. 17 от ОРЗД, право на ограничаване на обработването на лични данни съгласно чл. 18 от ОРЗД, право на преносимост на лични данни съгласно чл. 20 от ОРЗД, право на възражение срещу обработване на лични данни съгласно чл. 21 от ОРЗД, право подаване на жалба до Службата за защита на личните данни съгласно чл. 77 от ОРЗД, и право личните данни да не бъдат предмет на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, съгласно чл. 22 ОРЗД.
Във връзка с упражняването на горепосочените права Клиентът има право да се свърже с Дружеството.

IV. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

Администраторът съхранява личните данни за срока, необходим за упражняване на правата и задълженията, произтичащи от договорните отношения между Вас и администратора и за предявяване на претенции, произтичащи от тези договорни отношения (за срок от 15 години след прекратяването на договорните отношения) след оттегляне на съгласието за обработка на лични данни за маркетингови цели, не повече от 15 години, ако личните данни се обработват въз основа на съгласие. След като изтече срокът за съхранение на личните данни, администраторът ще заличи личните данни.

V. УСЛОВИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Администраторът декларира, че е предприел всички подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни. Администраторът е предприел технически мерки за осигуряване на защита на цифровите хранилища на данни и хранилищата за съхранение на лични данни на хартиен носител, по-конкретно за осигуряване на защитен / криптиран достъп до мрежата, криптиране на потребителски пароли в базата данни, редовни актуализации на системата, редовно архивиране на системата. Администраторът декларира, че само упълномощени от него лица имат достъп до личните данни.

VI. ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ НА АДМИНИСТРАТОРА)

Получатели на личните данни са лица, участващи в доставката на стоки / услуги / плащания по договор, предоставяне на услуги във връзка с работата на уебсайтове, предоставяне на маркетингови услуги
Администраторът не възнамерява да предава личните данни на трета държава (на държава извън ЕС) или на международна организация. Използвани услуги за маркетинг и поддръжка

Google Analytics – записва „бисквитки“ и използване на уеб сайтове, проследяване на уеб сърфиране, реализации на покупки
Google Adwords – записва „бисквитки“ и използване на уеб сайтове
Sklik - записва „бисквитки“ и използване на уеб сайтове, проследяване на уеб сърфиране, реализации на покупки

VII. ВАШИТЕ ПРАВА

При спазване на условията, определени в ОРЗД имате следните права:

право на право на достъп до лични данни съгласно чл. 15 от ОРЗД,
право на коригиране лични данни съгласно чл. 16 от ОРЗД, евентуално на ограничено обработване съгласно чл. 18 ОРЗД.
право на право на заличаване на личните данни съгласно чл. 17 от ОРЗД.
право на възражение срещу обработване на лични данни съгласно чл. 21 от ОРЗД и
право на преносимост на лични данни съгласно чл. 20 от ОРЗД.
право на оттегляне на съгласието за обработката писмено или по електронен път на адреса или имейла на администратора посочен в чл. I от настоящите условия. Можете да оттеглите съгласието по всяко време в собствения си клиентски акаунт.
Освен това имате право да подадете жалба до Службата за защита на личните данни, ако смятате, че правото Ви на защита на Вашите лични данни е нарушено.

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Администраторът декларира, че е предприел всички подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни. Администраторът е предприел технически мерки за осигуряване на защита на цифровите хранилища на данни и хранилищата за съхранение на лични данни на хартиен носител, по-конкретно на защитен / криптиран достъп до мрежата, криптиране на потребителски пароли в базата данни, редовни актуализации на системата, редовно архивиране на системата. Администраторът декларира, че само упълномощени от него лица имат достъп до личните данни.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Изпращайки поръчка / търсене от уебсайта посредством формуляра, потвърждавате, че сте запознати с условията за защита на личните данни и че ги приемате в тяхната цялост.
Вие се съгласявате с тези условия, като отбележите с отметка съгласието си в онлайн формуляра. С отбелязване на съгласието си вие потвърждавате, че сте запознати с условията за защита на личните данни и че ги приемате в тяхната цялост.
Администраторът има право да промени тези условия. Той ще публикува новата версия на Условията за защита на личните данни на своя уебсайт и в същото време ще ви изпрати новата версия на тези условия на Вашия имейл адрес, който сте предоставили на администратора.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Можете да поискате заличаване на личните си данни на имейл адрес JLIB_HTML_CLOAKING

Настоящите условия влизат в сила на 31. 5. 2019 г.

www.elanor.bg
bg-bg